موقعیت های علمی

رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور، (۱۳۹۶ تا کنون)