سوابق تحصیلی

دکتری: آموزش محیط زیست

کارشناسی ارشد: علوم تربیتی گرایش برنامه ­ریزی آموزشی

کارشناسی: علوم تربیتی گرایش برنامه­ ریزی آموزشی